Устав на БОРТ

Вие сте в Начало Устав

Нашият устав

 

У С Т А В
на БЪЛГАРСКИ ОПЕРАТОРИ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ (БОРТ)

Свали устава: От тук


НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. (1) Български оператори радио и телевизии – БОРТ е доброволно, независимо, неполитическо, и нерелигиозно сдружение с идеална цел.
(2) Съюзът на българските оператори радио и телевизии – БОРТ е свободно обединение на лица или организации за обща дейност, при което членовете запазват своята автономия.
(3) Съюзът на българските оператори радио и телевизии – БОРТ е медийна организация на доставчиците на медийни услуги с всички видове обхват на разпространение – на средните и малки национални ефирни телевизии и оператори с кабелно и/или сателитно излъчване.
(4) Наименованието на съюзът е: Български оператори радио и телевизии – БОРТ. Наименованието на Сдружението може да бъде изписвано и на английски, както следва: Bulgarian operators broadcasting - BORT
(5) БОРТ е юридическо лице за осъществяване на дейност в частна полза, регистрирано по реда на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(6) БОРТ има седалище: София, 1000, бул..„Витоша“, № 1А (търговски дом), ет.2, офис 225 Б; адрес на управление: град Враца, ул. „28-ми октомври” № 11, вх.А, ап.1
(7) БОРТ не се ограничава със срок.
Член 2. (1) БОРТ може да учредява и/или да участва в други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ, както и да учредява и/или да участва в юридически лица, регистрирани по ТЗ.
(2) БОРТ може да членува в български, чуждестранни и международни организации, чиято дейност е в съответствие с неговите цели и е допустима по българското и съответното чуждестранно законодателство.


ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТИ

Член 3. Целите на Сдружението са:
(1) Да подкрепя развитието на бизнеса на малките и средни радио и телевизионни оператори в България.
(2) Да подобрява законовата и икономическа рамка, определяща условията за упражняване на частна радио и телевизионна дейност в България.
(3) Да повишава престижа на радио и телевизионната индустрия на национално и международно ниво.
(4) Да налага високи професионални стандарти сред електронните медии. (5) Да защитава професионалните интереси на своите членове пред българското правителство, държавните и общински органи и организации и пред международните организации, с всички средства, които не противоречат на законовата уредба на Република България и правилата на конкуренцията.
(6) Да подпомага доставчиците на медийни услуги - частните радио и телевизионни оператори, в защита на обществения интерес и във връзка с предоставяните от тях линейни и нелинейни медийни услуги;
Член 4. БОРТ постига своите цели чрез следните средства:
(1) осъществява законодателни инициативи, насочени към създаване на благоприятна законова среда за извършване на частна радио- и телевизионна дейност в България
(2) БОРТ организира професионални образователни курсове и програми, насочени към повишаване квалификацията и постигане на по-висок професионален стандарт на работещите в областта на електронните медии
(3) БОРТ осигурява консултативно-методическа и институционална помощ на своите членове
(4) БОРТ периодично предоставя информация за актуалните технологични промени в областта на радио- и телевизионното разпръскване, повишава информационната осигуреност и обогатява справочната информация на работещите в електронните медии.
(5) БОРТ публикува ежедневен електронен информационен бюлетин на своя уеб-сайт
(6) БОРТ публикува ежегоден каталог с информация за радио и телевизионните оператори в страната, както и за различните организации, партньори на Сдружението.
(7) Представители на БОРТ участват в национални и международни
конференции и кръгли маси, посветени на проблемите на радио разпръскването и законовото му регулиране.
(8) БОРТ провежда периодични маркетингови и социологически проучвания на радио-пазара в България
(9) БОРТ организира търговски изложения и фестивали за представителите на радио и телевизионната индустрия.
(10) БОРТ може да инициира и провежда общонационални кампании под надслов:
"Интеграция на лица в неравностойно положение", „Общество и личност”; „Възпитателната роля на медиите върху групи от различни възрасти”, целящи повишаване на обществената информираност по актуални въпроси: информационна кампания по евро-интеграционния напредък на България, кампания "Ти избираш", кампании против дрогата, тютюнопушенето, и др.
(11) БОРТ осъществява контакти и представителство на своите членове и пред независими регулаторни органи, обществени организации, международни институции и международни организации, стопански субекти, Организации за колективно управление на права (ОКУП), регистрирани по надлежен ред в Министерство на културата и вписани в поддържания от министерството публичен регистър и други;
(12) при нужда създава временни и постоянни работни групи, консултативни органи и съвети и други структури за решаване на конкретни въпроси от дейността на Сдружението.
Член 5. (1) БОРТ осъществява и допълнителна стопанска дейност, която от една страна не е забранена от закона, от друга страна е свързана с основните цели на Сдружението, като приходите от нея се използват за постигане на целите. Допълнителната стопанска дейност включва обучение и квалификация; извършване на изследвания и анализи в областта на електронните медии; организиране на семинари, конференции и изложения; организиране на информационни и рекламни кампании; издателска и продуцентска дейност; консултантска и посредническа дейност; както и всяка друга дейност, позволена от закона и в съответствие с нормативното законодателство.
(2) Приходите, които се реализират от допълнителна стопанска дейност на Сдружението могат да се използват само и единствено за постигане на идеалните и цели на и не се разпределят като печалба между неговите членове.


НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО

Член 6. БОРТ набира финансови средства за дейността си и формира имуществото си от:
(1) дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
(2) участие на Сдружението в научно-приложни, изследователски, образователни и други проекти и разработки;
(3) допълнителна стопанска дейност на БОРТ;
(4) членски внос, при необходимост с изрично решение на управителният орган. (5) други допустими от закона способи.
Член 7. (1) Всички дарения и завещания, направени в полза на БОРТ се вписват в специална книга.
(2) Сдружението няма право да приема дарения или завещания, направени под условие или тежест, които не са в съответствие с неговите цели или са в противоречие със законите на Република България.
Член 8. Имуществото на Сдружението се управлява по начин, който да гарантира запазването и увеличаването на имуществото и осигурява подходящо финансиране за идеалните цели на Сдружението.
Член 9. (1) Решенията за разпореждане с имуществото на сдружението се определят от Управителния съвет като условията и начините, по които следва да се реализират решенията, следва да съответстват на разпоредбите на Устава, българското законодателство и волята на дарителите.
(2) Управителният съвет може да създава целеви фондове от имуществото на Сдружението – в т.ч. „Социално подпомагане”; „Инвестиции и вложения, валутен риск” и др.
Член 10. (1) Дейността на БОРТ и използването на имуществото му не могат да бъдат обвързвани с политически и/или религиозни цели.
(2) БОРТ участва в изграждането и поддържането на устойчиви модели за медийна саморегулация, в т.ч. по отношение на съдържанието, търговските съобщения и други;
(3) събира, обработва и съхранява техническа, икономическа, правна и друг вид информация във връзка с дейността на организацията и членовете й.
Член 11. (1) БОРТ участва чрез свои експерти в работни групи, консултативни съвети или други работни (помощни) органи, създадени със заповед, решение или друг акт на компетентен орган.
Член 12. (1) БОРТ участва като представителна организация на ползвателите в процедурите за определяне и съгласуване на Тарифа за размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права по реда на ЗАПСП.


ЧЛЕНСТВО. ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ –възникване, погасяване, правоприемство.

Член 13. Членуването в БОРТ е доброволно.
Член 14. (1) Редовен член на БОРТ може да бъде всяко лице – физическо или юридическо, което е радио или телевизионен оператор – доставчик на линейни и/или нелинейни медийни услуги съгласно разпоредбите на Закона за радиото и телевизията (или търговски посредник на доставчика), и отговаря на следните условия:
1. ЮЛ е със 100% частна собственост на капитала, както и фондации, учредени от частни лица и в частна полза;
2. приема Устава;
3. Декларира, че ще осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство на Република България; а при колизия на вътрешни и външни правни норми, ще прилага нормите на международното частно право.
4. ЮЛ притежава надлежен разрешителен документ за осъществяване на радио и/или телевизионна дейност съгласно изискванията на действащото законодателство в България с валиден срок на действие към датата на встъпването му като член на сдружението.
5. Не притежава пряко и не е съдружник в предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги по пренос на радио и телевизионен сигнал;
6. Редовни членове на Сдружението могат да бъдат физически и юридически лица от Европейския съюз и европейското икономическо пространство, които предоставят аудио-визуални медийни услуги или радио услуги на територията на Република България при равни условия с българските физически и юридически лица.
Член 15. (1) Желаещите да членуват в Сдружението подават писмено заявление до Управителния съвет, в което заявяват, че приемат настоящия устав и ще съдействат за постигане на целите на Сдружението.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
2.1. Всички решения, ако кандидатът е вписан в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; или Решения по партидата на фирмените дела към съответният компетентен съд относно Сдруженията с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ.
2.2. Удостоверение за актуално състояние на кандидата.
2.3. Декларация, че са налице условията по чл.14 от настоящия Устав, подписана от лице, притежаващо надлежна представителна власт, когато кандидатът е юридическо лице;
Член 16. Приемането на нови членове на Асоциацията става от Управителния съвет, ако писмената молба за членство е подкрепена от 2/3 от членовете му.
Член 17. (1) Сдружението може да приема и асоциирани членове - юридически лица и дееспособни физически лица, които споделят целите на организацията, приемат устава и декларират готовността си да работят за постигане на целите на БОРТ , без да отговорят на условието по чл. 14, ал. 1.
(2) Физически лица или юридически лица с особено големи заслуги за осъществяване на целите на Асоциацията могат да бъдат избирани от Общото събрание за почетни членове на Сдружението без да отговарят на условието на чл.14, ал.1.
(3) Лицата по ал.1 и ал.2 нямат право на глас в Общото събрание и не могат да бъдат номинирани и/или избирани в управителните органи на БОРТ.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БОРТ

Член 18. Членовете на БОРТ са длъжни:
(1) Да работят за осъществяване целите и задачите на Сдружението и да участват в неговата дейност;
(2) Да спазват Устава на БОРТ, както и да изпълняват решенията на Общото събрание на БОРТ и нейните управителни органи добросъвестно и в срок, когато последните са приети в изпълнените на общите и цели;
(3) Да спазват приетите от БОРТ правила и норми; да работят за доброто име на асоциацията, както и да проявяват колегиалност и лоялна конкуренция в отношенията помежду си;
(4) Да не използват по какъвто и да е начин членството си в Сдружението за постигане на лични цели и/или на цели, противоречащи на неговия устав; (5) Да участват в работата на органите на БОРТ, със свои представители които имат представителна власт по силата на закона или по силата на изрично упълномощаване;
(6) при осъществяване на дейността им по обсъждане и взимане на решения в рамките на организацията да се основават на принципите на законосъобразност, безпристрастност, прозрачност, справедливост, предвидимост, конфиденциалност и етичност;
(7) Да не създават ситуация на конфликт на интереси, която би могла да навреди от една страна на интересите и/или дейността на БОРТ от друга страна на нейните членове, като наруши безпристрастното и обективното изпълнение начленските им задължения;
(8) Да пазят конфиденциалност и да не разкриват по никакъв начин поверителна информация, свързана с процеса на работа, както и с процеса на приемане на решения в рамките на БОРТ, станала им известна при и/или по повод на участието им в нейната работа и/или дейности.
(9) Да не правят и разпространяват, освен ако това не се налага от участието им в работата и/или дейностите на БОРТ копия на бележки, фотографски снимки, звукови и видео материали и документи, имейли, протоколи, стенограми и обобщения на поверителните сведения, и на всякакви други документи, станали им известни по повод участието им в работата и/или дейностите на БОРТ;
(10) да спазват правилата на саморегулацията и етичните правила, с които асоциацията е обвързана.
Член 19. Всеки редовен член на БОРТ има право:
(1) Да участва в органите на Съюзът лично и/или чрез изрично упълномощени за това лица;
(2) На глас при взимането на решения от Общото събрание на БОРТ;
(3) Да бъде информиран за дейността на БОРТ и нейните органи и да взима активно участие във всички събрания, срещи, инициативи, организирани от Сдружението или с негово съдействие;
(4) Да избира и да бъде избиран в органите на Съюза, както и да бъдат избирани негови представители в управителните и в работните органи на Сдружението; (5) Да внася пред Управителния съвет предложения по повод дейността и развитието на БОРТ;
(6) Да се ползва с предимство пред други организации и лица, нечленуващи в Сдружението, от материално-техническата база на Сдружението за нуждите на тези свои дейности, които са свързани пряко с целите на Сдружението;
(7) На достъп до всички материали и данни събирани от Сдружението и до неговата информационна система;
(8) Да получава методическа и консултантска помощ;
(9) Да получава възнаграждение за извършени и предоставени на Сдружението услуги, когато това е уговорено изрично в писмен вид;
(10) Да напусне доброволно Сдружението;
(11) Да присъства на заседанията на управителните и контролни органи на Сдружението, когато се разглеждат въпроси или се решават проблеми, свързани лично с него.
(12) Да предлага свои представители за участие в органи на медийна саморегулация, браншови и други организации, на които БОРТ е член.
Член 20. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде преотстъпвано.


ЧЛЕНСКИ ВНОС

Член 21. (1) Членовете на БОРТ не заплащат годишен членски внос.
(2) Членовете участват в разходите за регистриране на БОРТ.
(3) Новоприетите членове участват в разходите за изменение и допълнение в регистрацията.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Член 22. (1) Членовете на БОРТ могат да прекратят членството си с отправяне на 30 дневно писмено предизвестие до Управителния съвет, при условие, че желаещия да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството му;
(2) Членството може да бъде прекратено с решение на Управителния съвет на БОРТ:
(3) при неизпълнение на задълженията определени в този устав;
(4) Напуснал или изключен член няма право на възстановяване на направените от него разходи.
(5) Членството се прекратява от Управителния съвет в случай, че са настъпили промени в юридическото лице на съответния член, в резултат на които то вече не отговаря на критериите за членство но чл. 9 от настоящия устав.
(6) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяван
Член 23. Член на БОРТ се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет на асоциацията, прието с мнозинство 2/3 от членовете му, при наличие на предпоставките за това.


ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 24. (1) Органите на БОРТ са: Общо събрание; Управителен съвет; Контролен съвет;
(2) Общото събрание или Управителният съвет имат право да образуват научни, експертни, конкурсни и други временни или постоянни органи със спомагателни функции, в зависимост от потребностите на БОРТ.
Член 25. За работа на органите на сдружението се водят протоколи, а решенията се вписват в протоколна книга на съответния орган.


ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 26. (1) Общото събрание е върховен орган на БОРТ. То се състои от всички членове.
(2) Общото събрание се ръководи от Председателя на управителния съвет или от друго лице, определено на Общото събрание. Председателят на Общото събрание осигурява протоколирането на работата му и взетите решения.
Член 27. Общото събрание:
- приема, изменя и допълва Устава;
- взема решения за прекратяване или преобразуване на Сдружението;
- приема годишния финансов отчет на Сдружението;
- определя основните насоки на дейността на Сдружението;
- приема доклада на Контролния съвет;
- приема дневния ред на заседанията и избира председател на заседанието и протоколчици;
- приема отчета на Управителния съвет;
- избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
- избира и освобождава членовете на Контролния съвет;
- отменя решения на други органи на Сдружението , взети в противоречие със закона, устава, или други вътрешни актове;
- решава други въпроси, предвидени в Устава;
- избира и освобождава Председателя на Управителния съвет.


СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 28. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж годишно.


(2) Управителният съвет е длъжен да свиква Общото събрание по искане на Контролния съвет или по искане на най-малко една трета от членовете на БОРТ Ако Управителният съвет не направи това в тридесет дневен срок от направеното искане, Общото събрание се свиква от съда по седалището на Сдружението; по писмено искане на инициаторите за свикването му.
(3) Уведомяването на членовете на Сдружението за Общото събрание става чрез покана, изпратена чрез електронна поща, и/или подписана с електронен подпис, на ел. поща на членовете; по някоя от куриерските фирми и/или на таблото за съобщения в офиса на сдружението, тридесет дни преди определената дата за провеждане на Общото събрание. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се поставя на видно място в офиса на Сдружението най-малко тридесет дни преди насрочения ден.


КВОРУМ

Член 29. (1) Броят на представените в Общото събрание делегати е равен на броя на членовете на Сдружението.
(2) Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват 50+1 % от предвидените по ал. 1 делегати.
(3) По въпроси, касаещи изменение на Устава, и/или преобразуване на Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват 50+1 % от предвидените по ал. 1 делегати
(4) Ако в обявеното време за започване на Общото събрание не се яви необходимият съгласно алинея 2 брой делегати, то се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите делегати.ГЛАСУВАНЕ

Член 30. (1)Общото събрание взима решенията си с обикновено мнозинство. (2) Решения за изменение на Устава, за прекратяване или сливане на Сдружението, се взимат с мнозинство от две-трети от присъстващите делегати. (3) Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас.
(4) Всеки делегат има право да прехвърли правата си за гласуване в ОС на друг представен на събранието делегат чрез писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(5) По въпроси, които не са били предварително включени в обявения в поканата дневен ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 31. (1) Управителният съвет е колективен изпълнителен орган на сдружението и решава въпросите, касаещи изпълнението на решенията на Общото събрание, както и други въпроси, възложени му с настоящия Устав.
(2) Управителният съвет се избира за срок от три години.
(3) Управителният съвет се състои от 3 лица. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат и юридически лица, които участват в заседанията и работата на Управителния съвет чрез законните си представители или техни пълномощници. (4) Членовете на управителния съвет могат да участват в заседанията лично или чрез изрично упълномощен представител. Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.

Член 32. (1) Управителният съвет:
- осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
- приема нови членове на Сдружението и изключва членове на Сдружението .
- определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
- приема вътрешни актове и решения, свързани с дейността на Сдружението ;
- подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
- взима решение за участието в други сдружения, асоциации и организации, както и учредява и\или участва в юридически лица, регистрирани по ТЗ;
- приема вътрешни правилници за дейността на сдружението и неговите структури; - извършва ликвидация или определя и назначава ликвидатор;
- решава други въпроси, свързани с дейността на Сдружението, в съответствие с Устава и с решенията на Общото събрание;
(2) Управителният съвет заседава най-малко един път на три месеца.
Член 33. (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове.
(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.
(3) До избирането на нов Управителен съвет, старият изпълнява своите функции.
Член 34. (1) Членството в Управителния съветсе прекратява предсрочно:
- При подаване на оставка до Председателя на Управителния съвет;
- При несъответствие с някое от изискванията по чл. 26 от Устава.
(2) В случаите на чл.29, ал.1 Председателят на Управителния съвет свиква незабавно управителния орган за гласуване на решение за свикване на извънредно Общо събрание на Сдружението за освобождаване на член от Управителния съвет и избор на нов член за попълване на състава на същия. Новият член на УС се избира за срока на мандата на управителния съвет, в който участва.
(3) До избирането на нов член на Управителния съвет, старият член продължава да изпълнява своите функции.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 35. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от една година.
(2) Мандатът на Председателя на Управителния съвет се прекратява автоматично с прекратяване на мандата на Управителния съвет.
Член 36. (1) Председателят на Управителния съвет:
- свиква заседанията на Управителния съвет и предлага дневен ред за тях, организира и ръководи цялостната работа на Управителния съвет и председателства неговите заседания;
- представлява Сдружението във взаимоотношенията му с трети лица;
- контролира воденето на протоколните книги;
- изпълнява други функции, възложени му в този Устав.
(2) Председателят на Управителния съвет може да делегира функциите си при отсъствие или невъзможност да ги изпълнява на друг член на Управителния съвет


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 37. Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет, или от определеният с негово разпореждане зам. председател.


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Член 38. (1) Контролният съвет се избира за срок от три години.
(2) Контролният съвет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание и не могат да бъдат членове на Управителния съвет. До избирането на нов Контролен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.
(3) Председателят на Контролния съвет се избира от и измежду членовете на Контролния съвет не по-късно от 7 /седем/ дни от датата на избор на Контролен съвет. (4) Председателят се избира с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Контролния съвет. Неговите пълномощия могат да бъдат прекратени с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Контролния съвет по всяко време на мандата на съвета по предложение най-малко на двама члена на Контролния съвет.
(5) Мандатът на Председателя на Контролния съвет се прекратява автоматично с прекратяване на мандата на Контролния съвет.
(6) Контролният съвет осъществява надзор върху дейността на органите на Сдружението.
(7) Контролният съвет:
- следи за спазването на Устава, решенията на Общото събрание и на други вътрешни актове на Сдружението.
- следи за правилното стопанисване на имуществото на Сдружението;
- дава заключения по годишния отчет на Сдружението;
(8) дава методитечеки указания по дейността на изборните органи на Сдружението.


ИМУЩЕСТВО

Член 39. Имуществото на Сдружението се набира от: дарения, приходи от осъществяването на стопанската дейност, кампании, както и от други, допустими от законодателството източници.
Член 40. Разходите във връзка с дейността на Сдружението се извършват от председателстващия.


ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 41. (1) Сдружението се прекратява в случаите, посочени в настоящия Устав и тези, посочени в чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) След прекратяване на Сдружението, имуществото му се предава на друго юридическо лице с нестопанска цел със сходен предмет на дейност и цели, определено от Управителния съвет, а при невъзможност - от ликвидатора.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42. (1) По смисъла на този Устав:
(2) Конфликт на интереси възниква, когато дадено лице има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му към БОРТ .
(3) Конфликт на интереси се поражда и на основата на роднински връзки, лични, професионални, политически, етнически или икономически интереси, които могат да повлияят върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му в БОРТ.
(4) Поверителна информация са всички финансови документи, бизнес документация и планове; информация за клиенти и доставчици, други ползватели; доклади и отчети; стратегии, процедури; финансова информация, свързана с продажби, ценообразуване, обороти по продукти, печалби, маржове, кредити, отношения с банки; отстъпки, размер на договорите възнаграждения, бонуси, както и всяка друга информация.
(5) Служебна тайна са всички факти, информация, решения и данни, свързани с основната и друга дейности на БОРТ, чието запазване на тайна е в интерес на Сдружението и на отделните негови членове.
Настоящият Устав е приет от учредителите на Общо събрание на учредителите. Настоящият Устав се състави в три еднообразни екземпляра – един за съда; един за архив на БОРТ и един за счетоводството на сдружението.